A feladatalapú támogatásokhoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok

 • 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól (továbbiakban: Törvény)
 • 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről (továbbiakban: Rendelet)
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

A feladatalapú támogatások igénylésének mintegy elő feltétele, hogy a nemzetiségi önkormányzat feleljen meg a működési támogatások feltételeinek, ezek röviden összefoglalva: működő, törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett, számlával rendelkezik, támogatói okirat megléte, rendezett munkakapcsolatok.

Feladatalapú költségvetési támogatásra jogosultság feltételei - ezek olyan elengedhetetlen kötelezettségek, amelyeknek egy nemzetiségi önkormányzatnak meg kell felelnie, hogy a feladatalapú támogatást igénybe tudja venni-, a következők:

 • a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvet
 • a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet az azokat követő 15 napon belül, de legkésőbb a költségvetési év január 15-ig benyújtja a fővárosi illetve megyei kormányhivatal részére.

Ezek alapján 2015. január 15-ig kellett beérkeznie 2014-ről a négy képviselő-testületi ülésről és a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyveknek, ahhoz, hogy az idén feladatalapú támogatást kaphasson az adott nemzetiségi önkormányzat. A január 15-i dátumnak az elmulasztása jogvesztő (!), azaz nem részesülhet az adott költségvetési évben feladatalapú támogatásban, aki ennek nem tesz eleget.

A támogató a költségvetési év március 16-ig teszi közzé honlapján a megszerzett pontokat, ezekkel kapcsolatban a helyi nemzetiségi önkormányzat észrevételt tehet, a közzétételt követő 15 napon belül. Ez szintén egy jogvesztő határidő, az észrevételt meg lehet tenni, mind papíralapon, mind elektronikus levél formájában. Fontos, hogy az észrevételhez kapcsolni kell a hozzá kapcsolódó dokumentumokat, így például mellékleteket, jegyzőkönyveket, jegyzőkönyvek megküldésének idejét igazoló iratot stb. A támogatónak az észrevétel beérkezését követően 15 napja van megvizsgálni az abban foglalt kifogásokat és ez alapján újrapontozni. A módosított pontszámokat legkésőbb április 15-ig kell közzétenni a honlapon. A támogató a feladatalapú költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki, ami a minisztérium honlapján történő közzététellel valósul meg.

A támogató a feladatalapú támogatást két egyenlő részletben a költségvetési év április 15-ig és augusztus 15-ig folyósítja a kincstár útján.

A feladatalapú támogatások felhasználásáról beszámolót kell készíteni és azt be kell nyújtani elektronikus úton a következő év június 15-ig a támogató részére.

 

A támogatás nemzetiségi közfeladatok ellátására, azokhoz közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel. A nemzetiségi közügyek fogalmát a Törvény határozza meg:

 1. a törvényben biztosított egyéni és közösségi jogok érvényesülése, a nemzetiséghez tartozók érdekeinek érvényre juttatása – különösen az anyanyelv ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának a nemzetiségi önkormányzatok által történő megvalósítása és megőrzése – érdekében a nemzetiséghez tartozók meghatározott közszolgáltatásokkal való ellátásával, ezen ügyek önálló vitelével és az ehhez szükséges szervezeti, személyi és anyagi feltételek megteremtésével összefüggő ügy;
 2. a közhatalmat gyakorló állami és helyi önkormányzati szervekben, továbbá a nemzetiségi önkormányzati szervekben való nemzetiségi képviselethez, és mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek biztosításához kapcsolódó ügy.

A feladatalapú támogatások felhasználása elsősorban az a.) pontban megjelölt ügycsoporthoz kapcsolódik és a Rendelet 1. számú melléklete nevesíti is ezeket az elérhető pontszámok megjelölésével:

 

1. A nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok: 

 • a nemzetiségi önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben
 • a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében folytatott,
 • az anyanyelv használatával,
 • a nemzetiségi önkormányzat működési területén ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmények tevékenységével, a helyi önkormányzat szociális, ifjúsági feladatainak ellátásával (hatósági feladatok kivételével),
 • továbbá a nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítését, neveléshez, neveléshez-oktatáshoz, médiaszolgáltatáshoz fűződő jogainak érvényesítését szolgáló döntési, együttdöntési, véleményezési, javaslattételi jogok gyakorlásával kapcsolatos tevékenység ellátásáról szóló képviselő-testületi döntések:

1 döntés: 0-5 pont

Maximális pontszám: 30 pont

 

2. A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

 • a kulturális, közművelődési, nevelési, nevelési-oktatási feladatok,
 • hagyományápolással, közgyűjteményekkel, média-ügyekkel összefüggő intézményalapítói, intézményfenntartói, szervezési feladatok ellátása,
 • a nemzetiségi önkormányzat működési területén (intézményi társulásban résztvevő települési nemzetiségi önkormányzat esetén a társulás illetékességi területe tekintendő működési területnek) a nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló képviselő-testületi döntések;
 • a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátását,
 • saját alapítású vagy fenntartású (esetleg társfenntartásban működő) közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával kapcsolatos feladatok ellátását,
 • más fenntartó által helyben működtetett közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával való együttműködést,
 • az anyaországi kapcsolattartást,
 • a nemzetiség által használt nyelven a nemzetiségi önkormányzat működési területén megvalósuló kulturális jellegű programok szervezését szolgáló képviselő-testületi döntések:

1 döntés: 0-5 pont

Maximális pontszám: 50 pont 3.

 

A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:

 • a nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködést, a helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatását szolgáló, az ilyen irányú megállapodást jóváhagyó és azok megvalósulásról szóló beszámolót tartalmazó képviselő-testületi döntések,
 • a társadalmi felzárkózással, közfoglalkoztatással kapcsolatosan más szervekkel való együttműködést szolgáló, az ilyen irányú megállapodást jóváhagyó és azok megvalósulásról szóló beszámolót tartalmazó képviselő-testületi döntések,
 • az ifjúsági és szociális igazgatás (a hatósági feladatok kivételével) körében intézményalapítói, továbbá szervezési, együttműködési feladatok ellátásával kapcsolatos képviselő-testületi döntések,
 • nemzetiségi közfeladatok ellátása közfoglalkoztatási jogviszony keretében:

1 döntés: 0-5 pont

Maximális pontszám: 20 pont

Elérhető összes pontszám: 100 pont

 

Fontos megjegyezni, hogy minden megszerzett pont ugyanannyi pénzértékkel bír egy adott költségvetési évben: a rendelkezésre álló költségvetési keretet elosztják az adott évben az összes nemzetiségi önkormányzat által megszerzett pontszámmal. A pontszám forint értékét felszorozzák a nemzetiségi önkormányzat által megszerzett ponttal és így kerül megállapításra a támogatás mértéke az adott évben.

A feltöltött jegyzőkönyvekkel kapcsolatban a következők a leggyakoribb problémák:

 • hiányzó mellékletek (pl.: meghívók a közgyűlésre, írásbeli előterjesztések, közmeghallgatásról szóló közlemény nincs mellékelve),
 • nem nemzetiségi közfeladatokról szóló határozatok (nem feleltethetők meg a fenti felsorolásba tartozó egyik feladatnak sem)
 • kizárólag az önkormányzat tagjait érintő határozatok (pl. saját szmsz megalkotása, módosítása; költségvetés elfogadása, módosítása; beszámoló arról, hogy az elnök részt vett egy kulturális eseményen),
 • hiányos határozatok (pl.: nincs megjelölve a felhasznált forrás; nincs határidő, felelős; beszámoló ugyan készült, de nincs csatolva),
 • nincs „utóéletük” a határozatoknak (pl.: határozat x nemzetiségi esemény megrendezéséről, de későbbi jegyzőkönyvek nem tartalmazzák a beszámolót róla),
 • nincs partner az együttműködésről szóló határozat mellett.

Az értékelés során maximális pontszám egy döntésre, akkor adható, ha a helyi nemzetiségi önkormányzat saját szervezésében, saját költségvetése terhére, önállóan szervez nemzetiségi eseményt vagy önállóan teljesít nemzetiségi közfeladatot és ez megfelelően dokumentálásra kerül, tehát megtörténik a felelős általi beszámoló és az elfogadásáról szóló határozat meghozatala is és a jegyzőkönyvek a mellékletekkel együtt megküldésre kerülnek.

Fontos, hogy az egész folyamat nyomon követhető legyen, onnantól elkezdve, hogy az a megfelelő formában a képviselő testület elé lett terjesztve, arról a testület határoz, majd a határozatában foglaltakat a felelős megvalósítja és az arról szóló beszámolót a testület elfogadja. A „rész cselekményekért” nem adnak pontot, hanem az egész folyamat és annak megfelelő dokumentálása kerül pontozásra. Ezért is lényeges, hogy a határozatoknak legyen utóéletük és az nyomon követhető legyen, a beszámoló elfogadásakor pontosan meg legyen jelölve, hogy az milyen korábbi határozathoz kapcsolódik.

 

További gyakorlati tudnivalók:

 • Működési támogatás csak a működtetésre használható fel.
 • Jegyzőkönyveket az ülést követő 15 napon belül kell feltölteni, ahol ezt a jegyző végzi, ott is lehetőség van a feltöltések ellenőrzésére.
 • A támogatások felhasználásáról szóló számla a tárgyév január 01-től kerülhet kiállításra a támogatói okiratban meghatározott határidővel bezárólag.
 • Ha az adott esemény megrendezésére nem használnak fel közpénzt, akkor a saját erőt jelölni kell.
 • A felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket és egyéb okiratokat a beszámoló benyújtásra rendelkezésre álló határidőtől kezdődően nyolc évig meg kell őrizni.
 • A támogatási összeget elkülönítetten kell kezelni és arról elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetni.
 • Közös szervezésű eseményért nem adnak maximális pontot.
 • Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, azt az elszámolási határidőt követő 15 napon belül kell visszafizetni a támogató részére az okiratszám és az ÁHT azonosító megjelölésével.

 

Kattintson ide a Budapest Főváros XVII. kerület Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat honlapjához egy link, amelyen példaértékű jegyzőkönyvek találhatók.