Pályázatok

Az Országos Lengyel Önkormányzat

pályázatot hirdet

Az Országos Lengyel Önkormányzat Hivatala

hivetelvezetői

munkakör betöltésére.

Az Országos Lengyel Önkormányzat pályázatot hirdet a nemzetiségek joagiról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény („Njtv.”) 123. §-a alapján az Országos Lengyel Önkormányzat Hivatala hivatalvezetői munkakörének kormánytisztviselői jogviszony keretében történő, határozatlan időre szóló betöltésére.

A hivatalvezető a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIC. törvény („Kttv.”) alapján vezetői megbízásnak minősül. A hivatal vezetőjét az elnök javaslatára a közgyűlés határozatlan időre nevezi ki. A hivatal vezetője tekintetében - a felmentés esetét kivéve - az elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat. A felmentés jogát a közgyűlés gyakorolja.

A munkavégzés helye: Országos Lengyel Önkormányzat Hivatala, 1102 Budapest, Állomás u. 10.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

Feladat: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: „Njtv.”) 123. §-ában meghatározott feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Egyetem, jogi egyetemi végzettség, jogász szakképzettség vagy közgazdász szakképzettség
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Önálló, felelősségteljes munkavégzés
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga
 • Jó problémamegoldó és kommunikációs képesség (írásban és szóban egyaránt)
 • Költségvetési szervnél szerzett, legalább öt éves gyakorlat
 • Együttműködő és rugalmas személyiség

Előnyt jelentő feltételek:

 • Szabályozási területen szerzett legalább kétéves gyakorlat
 • Államháztartási jogszabályok ismerete
 • Szabályozási területen szerzett munkatapasztalat
 • Közigazgatási vezetői gyakorlat
 • Gépjárművezetői engedély
 • Lengyel nyelv ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Magas fokú problémamegoldó képesség
 • Pontosság, precizitás
 • Terhelhetőség, megbízhatóság
 • Hatékonyság, eredményorientáltság
 • Felelősségteljes, önálló munkavégzés

A pályázathoz csatolandó:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • szakmai program,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás),
 • a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve hozzájárul teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére való
 • sokszorosításához és továbbításához,
 • a gyakorlat igazolása

Munkabér: Kttv. alapján

A hivatalvezetői munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

Pályázati benyújtásának határideje: 2017. szeptember havának 8. napja.

A pályázatot az Országos Lengyel Önkormányzat elnökének címezve az Országos Lengyel Önkormányzat Hivatalához (1102 Budapest, Állomás utca 10.) a megjelölt határidő lejártáig személyesen kell benyújtani.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: az Országos Lengyel Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján történik.

A beérkezett pályázatokat bíráló bizottság vizsgálja meg: felbontja a pályázato(ka)t, és megállapítja, hogy az(ok) bírálatra alkalmasak-e (alaki és tartalmi szempontból megfelelnek-e a pályázati kiírásnak és a pályázati eljárás idején hatályos jogszabályok rendelkezéseinek).

A bíráló bizottság a tárgyalásra alkalmas pályázato(ka)t az Országos Lengyel Önkormányzat Közgyűlése elé terjeszti azzal, hogy az írásban benyújtott, érvényes pályázat közgyűlési vitáját megelőzően a pályázót az ülésen személyesen is meg kell hallgatni, aki köteles a tisztség betöltésével kapcsolatos koncepcióját szóban részletesen ismertetni, és a Közgyűlés tagjainak kérdéseire kimerítő válaszokat adni.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: „Njtv.”) 120. §-a szerint:

„A hivatal vezetőjét az elnök javaslatára a közgyűlés határozatlan időre nevezi ki. A hivatal vezetője tekintetében - a felmentés esetét kivéve - az elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat. A felmentés jogát a közgyűlés gyakorolja.”

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül.

Az állás betölthető: 2017. október havának 2. napjától.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
POLOINA weboldal | Országos Lengyel Önkormányzat weboldala | Polonia Węgierska (Magyarországi Lengyelek Havi Lapja)

Az Országos Lengyel Önkormányzat

OLÖ/11/2015.(II.14.) számú közgyűlési határozata és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

Az alkalmazás módja:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízatás határozott időre - 4 évre -, 2017. március 1-től 2021. július 01-ig szól.

A munkavégzés helye:
LNNI, 1102 Budapest, Állomás u. 10.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázatra jelentkezőnek rendelkeznie kell az alábbiakkal:

 • lengyel és magyar nyelv jó ismeretével, de előnyt jelent az anyanyelvi szintű lengyel nyelvtudás
 • Egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1), (3) és a 98. § (8) vagy a 99.§ (5) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlattal
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel
 • vezetői gyakorlattal
 • a lengyelországi és magyarországi oktatási rendszer ismeretével
 • magyar állampolgársággal

A jelentkező pályázatának tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 • szakmai önéletrajz
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e?

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lapis Balázs hivatalvezető adhat a 0612611798-as telefonszámon.

Az elbírálás kétlépcsős:
A lengyel iskola pedagógusainak javaslat tétele után az OLÖ Kulturális Bizottságának elnöke elkészíti a javaslatot, amelyet beterjeszt az OLÖ Közgyűlése elé.
Ezt követően az OLÖ Közgyűlése soron következő ülésén meghozza döntését a pályázattal kapcsolatban, amelyről a döntést követő 2 héten belül értesíti az érintetteket.

Pályázat benyújtási ideje és címe:
A pályázatokat - a szükséges igazolásokkal együtt - személyesen, vagy ajánlott levélben kell benyújtani az Országos Lengyel Önkormányzat Hivatalába (1102 Budapest, Állomás út 10.) 2017. január 30-ig. Mérvadó a feladás dátuma.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
POLOINA weboldal | Országos Lengyel Önkormányzat weboldala

Az Országos Lengyel Önkormányzat- mint intézmény fenntartó

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Lengyel Közművelődési Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Próbaidő 3 hónap.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 4 évre szól, 2017. április 01-től 2021. március 31-ig

A munkavégzés helye:
1103 Budapest, Óhegy utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Önállóan működő, az OLÖ által fenntartott kulturális intézmény vezetése, szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő működés, ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása. A lengyel kultúra, hagyományok ápolása, anyanyelvi hitélet és karitatív tevékenység megszervezése, együttműködés anyaországi és más országbéli lengyelekkel és szervezeteikkel, a hazai lengyelséggel és szervezeteikkel, mindezekkel kapcsolatos programok szervezése, lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • A 150/1992.(IX.20.) Korm. rendelet 6/A. szakaszában előírtak szerinti felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség megléte vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga megléte;
 • valamint a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten az ilyen intézmény vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről,
 • legalább 3 éves vezetői szakmai gyakorlatot szerzett a fentiekben meghatározott munkakörök egyikében
 • a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • magyar nyelv ismerete
 • lengyel nyelv anyanyelvi szintű ismerete
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a magyarországi lengyelség történetének, kultúrájának és mai életének, valamint Lengyelország, Magyarország történelmének, kultúrájának és mai életének ismerete;
 • művelődés szervezési területen szerzett további szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 • szakmai önéletrajz
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e?

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2017. április 01-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat - a szükséges igazolásokkal együtt - személyesen, vagy ajánlott levélben kell benyújtani az Országos Lengyel Önkormányzat Hivatalába (1102 Budapest, Állomás út 10.) 2017. január 30-ig. Mérvadó a feladás dátuma.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lapis Balázs hivatalvezető adhat a 0612611798-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatokat az Országos Lengyel Önkormányzat Kulturális Bizottsága értékeli, kikérve azokkal kapcsolatban a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületének véleményét. A pályázatot az Országos Lengyel Önkormányzat Közgyűlése előreláthatólag február 28-ig bírálja el - a Kulturális Bizottság javaslata alapján - és nevezi ki az intézményvezetőt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
POLOINA weboldal | Országos Lengyel Önkormányzat weboldala

Pályázat az Országos Lengyel Önkormányzat Székháza tetőszerkezetének felújítására

Az Országos Lengyel Önkormányzat nevében mellékelten kihirdetjük ajánlattételre "az Országos Lengyel Önkormányzat Székháza tetőszerkezetének felújítása" tárgyú, a Kbt. 115. §-a alapján kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi okiratokat:

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi dokumentáció, és annak mellékletei:

 • műszaki leírás,
 • kiviteli tervek,
 • árazatlan költségvetés - excel formátumban az ajánlattétel számszaki részéhez,
 • jogerős építési engedély.

Kérjük, hogy a fentiekben írt, teljes dokumentáció átvételét szíveskedjenek e-mail üzenetben visszaigazolni!

Az Országos Lengyel Önkormányzat képviseletében Dr. Nemes Dénes ügyvéd.

Pályázatok beérkezése: Országos Lengyel Önkormányzat, 1102. Budapest, Állomás u. 10. Lapis Balázs hivatalvezető részére 2016. június 16. (csütörtök) 10:00 óráig.

Letölthető dokumentumok:

 

Budapest, 2016. május 20.
Lapis Balázs
hivatalvezető

Álláshirdetés
Pályázat az Országos Lengyel Önkormányzat gazdasági vezető posztjára

Az Országos Lengyel Önkormányzat pályázatot hirdet gazdasági vezetői poszt betöltésére.

Elvárások:

 • államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség és
 • minimum 5 éves szakmai gyakorlat.

Az állás részmunkaidőben is betölthető.

Bérezés és juttatások megegyezés szerint.

Munkavégzés helye: 1102 Budapest, Állomás u. 10.

Pályázatok beküldése: olko@polonia.hu email címre vagy a fenti címre, Lapis Balázs hivatalvezető részére 2015. április 20-ig.

 

Budapest, 2015. március 18.
Dr. Rónayné Slaba Ewa
elnök

Az Országos Lengyel Önkormányzat OLÖ „81”/2015. (XI. 21.) KGY számú határozata alapján pályázatot hirdet a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum igazgatói feladatainak ellátására

Az Országos Lengyel Önkormányzat pályázatot hirdet a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum igazgatói feladatainak ellátására 5 év határozott idejű magasabb vezetői beosztásra történő megbízással való ellátására.

I. Az igazgató feladatai

 • A munkatársak bevonásával vezeti a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum intézményt, ellátja tevékenységének átfogó szervezését, irányítását.
 • Folyamatosan biztosítja a gyűjtemény működési feltételeit: kidolgozza és végrehajtja a tudományos tevékenység hosszú távú koncepcióját, részt vesz a kutatási források feltérképezésében, a gyűjteményi anyag gyarapításában.
 • Gondoskodik a gyűjtemény folyamatos leltárba vételéről.
 • Előadásokat tart
 • Részt vesz konferenciák szervezésében; rendezvények alkalmával részt vesz a vendégek fogadásában és ellátásában.
 • Megteremti az Intézmény gazdálkodása zökkenőmentes feltételeit, különösen a költségvetési források növelésével és pályázati lehetőségek felhasználásával.
 • Felkarolja és támogatja a magyarországi lengyel alkotók műveinek bemutatását, ennek érdekében irodalmi találkozókat, kiállításokat, előadásokat, bemutatókat szervez.
 • Kapcsolatot tart az Országos Lengyel Önkormányzattal, magyarországi társintézményekkel, a Magyar Tudományos Akadémiával, a lengyelországi és egyéb külföldi lengyel tudományos intézményekkel és kutatókkal.

II. Az igazgatói megbízás időtartama

A megbízás 5 évre szól, kezdete 2016. február 01.

Próbaidő: 3 hónap

III. Pályázati feltételek

 • szakirányú egyetemi végzettség, előnyt jelent a humán szakirányon szerzett egyetemi végzettség,
 • végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
 • államháztartási, vezetési ismeretek és vezetői gyakorlat meglétének igazolása,
 • kiemelkedő, szakirányú tudományos tevékenység,
 • lengyel nyelv anyanyelvi szintű ismerete vagy lengyel nyelvből szerzett államilag elismert felsőfokú nyelvvizsga megléte, előnyt jelent a mindennapi kapcsolat a lengyel tudománnyal és kultúrával,
 • a magyarországi lengyelség történetének, kultúrájának, irodalmi életének, valamint Lengyelország, Magyarország történelmének, kultúrájának ismerete,
 • a pályázó büntetlen előéletű és nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

IV. A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok

 • vezetői program az intézmény vezetésére, fejlesztésére, amely kiemelten kezeli az intézmény kiállítási politikáját, figyelemmel a fenntarthatóságra, és amely bemutatja a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum országos központként ellátandó programokat,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

V. A munkavégzés helye:

Lengyel Kutatóintézet és Múzeum, 1102 Budapest, Állomás utca

VI. Illetmény és juttatások

Az illetmény és juttatások megállapítására az Országos Lengyel Önkormányzat költségvetése és a Közgyűlés határozata szerint kerül sor.

VII. A pályázat elbírálásának rendje

 • A benyújtott pályázatokat az Országos Lengyel Önkormányzat Kulturális Bizottsága értékeli
 • A pályázatot az Országos Lengyel Önkormányzat Közgyűlése legkésőbb 2016. január 31-ig bírálja el a Kulturális Bizottság javaslata alapján. Az igazgatót az Országos Lengyel Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki.
 • A Kiíró a pályázat visszavonásának jogát fenntartja.

A pályázati eljárás eredményéről a pályázók írásban tájékoztatást kapnak.

VIII. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat benyújtási határideje (postai feladás kelte): 2015. december havának 31. napjáig.

A pályázatot postai úton az Országos Lengyel Önkormányzat Hivatala címére történő megküldésével (1102 Budapest, Állomás utca 10.) és elektronikus úton az olo@polonia.hu e-mail címre lehet benyújtani. Kérjük a borítékon és e-mailen feltüntetni „Pályázat a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum igazgatói feladatainak ellátására”.

VII. A pályázat ügyében felvilágosítást ad

Az Országos Lengyel Önkormányzat Hivatala, Lapis Balázs hivatalvezető, Telefon: (36 1) 261 1798, (36 1) 260 7298, fax: (36 1) 909 2856, e-mail: olo@polonia.hu

 

Budapest, 2016. november havának 21. napja