Hírek

/Hírek
Hírek 2019-08-21T11:07:35+00:00
TOVÁBB

Tankönyvek

Beküldve – 2016. április 4. hétfő

A TÁMPOP program keretében elkészült tankönyvek megtekinthetők a kiadó honlapján ide kattintva.

TOVÁBB

Helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi feladatalapú támogatása

Beküldve – 2016. március 21. hétfő

Tisztelt Önkormányzatok!

Remélhetőleg mindenki olvasta már az alábbi híreket, illetve látta a mellékelt táblázatot.

SZERETNÉM AZONBAN NYOMATÉKOSAN FELHÍVNI A FIGYELMET A KÖVETKEZŐKRE:

 • A FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSSAL ÉS A KAPOTT PONTOKKAL KAPCSOLATBAN ÉSZREVÉTELT TENNI 2016. 03.26-IG LEHET,
 • AZ ÉSZREVÉTELT NEM ELÉG SIMA EMAILBEN MEGTENNI: BESCANNELT, ALÁÍRT DOKUMENTUMOT KELL BENYÚJTANI,
 • AZ ÉSZREVÉTEL, KÉRÉS ALÁÍRÓJA CSAK ÉS KIZÁRÓLAG AZ ÉRINTETT ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE LEHET.

Sikeres munkát kívánva:

Lapis Balázs
Hivatalvezető

Kattintson ide a 2016. évi feladatalapú támogatás pontszamainak letöltéséhez

Hivatkozott hír:

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzatokat, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi feladatalapú támogatásához a testületi ülések dátumának listája és az I. körös értékelés pontszámai 2016.03.11-én felkerültek a Támogatáskezelő honlapjára.

A 428/2012 (XII.29) Korm. rendelet 5§ (3) alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat a közzétételtől számított 15 napon belül észrevételt tehet. Az észrevételt a támogatóhoz elektronikus úton vagy papíralapon kell benyújtani. Az észrevétel beérkezésére nyitva álló határidő jogvesztő.

Elektronikusan a nemzetiseg@emet.gov.hu címre megküldött levélhez csatolt észrevétel fényképhű digitális másolatát (pdf. fájl) fogadja be a Támogatáskezelő.

Papíralapon az észrevételt a következő címre kell küldeni: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1387 Budapest, Pf. 1467

FIGYELEM! A benyújtás módjától függetlenül a Támogatáskezelő csak azt az észrevételt fogadja be, amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke aláírásával hitelesített.

A 428/2012 (XII.29) Korm. rendelet 5§ (4) alapján az észrevételhez csatolni kell az észrevétel tárgyát alátámasztó dokumentumokat, bizonyításra alkalmas igazolásokat, így különösen a képviselő-testületi jegyzőkönyvek megküldési időpontjának igazolását, illetve a hiányzó képviselő-testületi jegyzőkönyveket.

Nemzetiségi Önkormányzatok Működési Támogatása

Beküldve – 2016. január 20. szerda

2015. évi támogatások

A helyi nemzetiségi önkormányzatok a működés alapú támogatással beszámolóformájában papír alapon számolnak el. A beszámolót ajánlott küldeményként postai úton kell a Támogató részére benyújtani 2016. február 29-ig. A beszámolót az Elszámolási segédlet alapján a letölthető mellékleteket kitöltve kérjük megküldeni. A Beszámolási útmutató az Elszámolási segédletben foglaltakat részletezi.

Letölthető:

Üdvözlettel:

Lapis Balázs
Hivatalvezető

LETÖLTÉS

Gyakorlati tapasztalatok a civil szervezetek szabályozásáról

Beküldve – 2015. december 11. csütörtök

A civil szervezetek szabályozásáról, gyakorlati tapasztalatok a Civil törvény és a Ptk. rendelkezései alapján.

Hatályos 2014. március 15. után – első módosításkor, de legkésőbb 2016.március 15-ig.

LETÖLTÉS

Állami Számvevőszék jelentése

Beküldve – 2015. december 20. kedd

Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Hivatalvezető Úr!

Tájékoztatom, hogy 2015. szeptember 24. napján közreadásra került az Állami Számvevőszék alábbi jelentése:

Jelentés az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről (Országos Lengyel Önkormányzat). A jelentés az Állami Számvevőszék hivatalos honlapján ide kattintva alatt érhető el.

A jelentés sajtó-összefoglalója az Állami Számvevőszék hivatalos honlapján ide kattintva tölthető le.

Budapest, 2015. szeptember 24.

Tisztelettel:
Domokos László s.k.

A feladatalapú támogatásokhoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok

Beküldve – 2015. június 8. hétfő

 • 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól (továbbiakban: Törvény)
 • 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről (továbbiakban: Rendelet)
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

A feladatalapú támogatások igénylésének mintegy elő feltétele, hogy a nemzetiségi önkormányzat feleljen meg a működési támogatások feltételeinek, ezek röviden összefoglalva: működő, törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett, számlával rendelkezik, támogatói okirat megléte, rendezett munkakapcsolatok.

Feladatalapú költségvetési támogatásra jogosultság feltételei – ezek olyan elengedhetetlen kötelezettségek, amelyeknek egy nemzetiségi önkormányzatnak meg kell felelnie, hogy a feladatalapú támogatást igénybe tudja venni-, a következők:

 • a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvet
 • a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet az azokat követő 15 napon belül, de legkésőbb a költségvetési év január 15-ig benyújtja a fővárosi illetve megyei kormányhivatal részére.

Ezek alapján 2015. január 15-ig kellett beérkeznie 2014-ről a négy képviselő-testületi ülésről és a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyveknek, ahhoz, hogy az idén feladatalapú támogatást kaphasson az adott nemzetiségi önkormányzat. A január 15-i dátumnak az elmulasztása jogvesztő (!), azaz nem részesülhet az adott költségvetési évben feladatalapú támogatásban, aki ennek nem tesz eleget.

A támogató a költségvetési év március 16-ig teszi közzé honlapján a megszerzett pontokat, ezekkel kapcsolatban a helyi nemzetiségi önkormányzat észrevételt tehet, a közzétételt követő 15 napon belül. Ez szintén egy jogvesztő határidő, az észrevételt meg lehet tenni, mind papíralapon, mind elektronikus levél formájában. Fontos, hogy az észrevételhez kapcsolni kell a hozzá kapcsolódó dokumentumokat, így például mellékleteket, jegyzőkönyveket, jegyzőkönyvek megküldésének idejét igazoló iratot stb. A támogatónak az észrevétel beérkezését követően 15 napja van megvizsgálni az abban foglalt kifogásokat és ez alapján újrapontozni. A módosított pontszámokat legkésőbb április 15-ig kell közzétenni a honlapon. A támogató a feladatalapú költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki, ami a minisztérium honlapján történő közzététellel valósul meg.

A támogató a feladatalapú támogatást két egyenlő részletben a költségvetési év április 15-ig és augusztus 15-ig folyósítja a kincstár útján.

A feladatalapú támogatások felhasználásáról beszámolót kell készíteni és azt be kell nyújtani elektronikus úton a következő év június 15-ig a támogató részére.

A támogatás nemzetiségi közfeladatok ellátására, azokhoz közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel. A nemzetiségi közügyek fogalmát a Törvény határozza meg:

 1. a törvényben biztosított egyéni és közösségi jogok érvényesülése, a nemzetiséghez tartozók érdekeinek érvényre juttatása – különösen az anyanyelv ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának a nemzetiségi önkormányzatok által történő megvalósítása és megőrzése – érdekében a nemzetiséghez tartozók meghatározott közszolgáltatásokkal való ellátásával, ezen ügyek önálló vitelével és az ehhez szükséges szervezeti, személyi és anyagi feltételek megteremtésével összefüggő ügy;
 2. a közhatalmat gyakorló állami és helyi önkormányzati szervekben, továbbá a nemzetiségi önkormányzati szervekben való nemzetiségi képviselethez, és mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek biztosításához kapcsolódó ügy.

A feladatalapú támogatások felhasználása elsősorban az a.) pontban megjelölt ügycsoporthoz kapcsolódik és a Rendelet 1. számú melléklete nevesíti is ezeket az elérhető pontszámok megjelölésével:

1. A nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok: 

 • a nemzetiségi önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben
 • a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében folytatott,
 • az anyanyelv használatával,
 • a nemzetiségi önkormányzat működési területén ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmények tevékenységével, a helyi önkormányzat szociális, ifjúsági feladatainak ellátásával (hatósági feladatok kivételével),
 • továbbá a nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítését, neveléshez, neveléshez-oktatáshoz, médiaszolgáltatáshoz fűződő jogainak érvényesítését szolgáló döntési, együttdöntési, véleményezési, javaslattételi jogok gyakorlásával kapcsolatos tevékenység ellátásáról szóló képviselő-testületi döntések:

1 döntés: 0-5 pont

Maximális pontszám: 30 pont

2. A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

 • a kulturális, közművelődési, nevelési, nevelési-oktatási feladatok,
 • hagyományápolással, közgyűjteményekkel, média-ügyekkel összefüggő intézményalapítói, intézményfenntartói, szervezési feladatok ellátása,
 • a nemzetiségi önkormányzat működési területén (intézményi társulásban résztvevő települési nemzetiségi önkormányzat esetén a társulás illetékességi területe tekintendő működési területnek) a nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló képviselő-testületi döntések;
 • a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátását,
 • saját alapítású vagy fenntartású (esetleg társfenntartásban működő) közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával kapcsolatos feladatok ellátását,
 • más fenntartó által helyben működtetett közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával való együttműködést,
 • az anyaországi kapcsolattartást,
 • a nemzetiség által használt nyelven a nemzetiségi önkormányzat működési területén megvalósuló kulturális jellegű programok szervezését szolgáló képviselő-testületi döntések:

1 döntés: 0-5 pont

Maximális pontszám: 50 pont 3.

A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:

 • a nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködést, a helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatását szolgáló, az ilyen irányú megállapodást jóváhagyó és azok megvalósulásról szóló beszámolót tartalmazó képviselő-testületi döntések,
 • a társadalmi felzárkózással, közfoglalkoztatással kapcsolatosan más szervekkel való együttműködést szolgáló, az ilyen irányú megállapodást jóváhagyó és azok megvalósulásról szóló beszámolót tartalmazó képviselő-testületi döntések,
 • az ifjúsági és szociális igazgatás (a hatósági feladatok kivételével) körében intézményalapítói, továbbá szervezési, együttműködési feladatok ellátásával kapcsolatos képviselő-testületi döntések,
 • nemzetiségi közfeladatok ellátása közfoglalkoztatási jogviszony keretében:

1 döntés: 0-5 pont

Maximális pontszám: 20 pont

Elérhető összes pontszám: 100 pont

Fontos megjegyezni, hogy minden megszerzett pont ugyanannyi pénzértékkel bír egy adott költségvetési évben: a rendelkezésre álló költségvetési keretet elosztják az adott évben az összes nemzetiségi önkormányzat által megszerzett pontszámmal. A pontszám forint értékét felszorozzák a nemzetiségi önkormányzat által megszerzett ponttal és így kerül megállapításra a támogatás mértéke az adott évben.

A feltöltött jegyzőkönyvekkel kapcsolatban a következők a leggyakoribb problémák:

 • hiányzó mellékletek (pl.: meghívók a közgyűlésre, írásbeli előterjesztések, közmeghallgatásról szóló közlemény nincs mellékelve),
 • nem nemzetiségi közfeladatokról szóló határozatok (nem feleltethetők meg a fenti felsorolásba tartozó egyik feladatnak sem)
 • kizárólag az önkormányzat tagjait érintő határozatok (pl. saját szmsz megalkotása, módosítása; költségvetés elfogadása, módosítása; beszámoló arról, hogy az elnök részt vett egy kulturális eseményen),
 • hiányos határozatok (pl.: nincs megjelölve a felhasznált forrás; nincs határidő, felelős; beszámoló ugyan készült, de nincs csatolva),
 • nincs „utóéletük” a határozatoknak (pl.: határozat x nemzetiségi esemény megrendezéséről, de későbbi jegyzőkönyvek nem tartalmazzák a beszámolót róla),
 • nincs partner az együttműködésről szóló határozat mellett.

Az értékelés során maximális pontszám egy döntésre, akkor adható, ha a helyi nemzetiségi önkormányzat saját szervezésében, saját költségvetése terhére, önállóan szervez nemzetiségi eseményt vagy önállóan teljesít nemzetiségi közfeladatot és ez megfelelően dokumentálásra kerül, tehát megtörténik a felelős általi beszámoló és az elfogadásáról szóló határozat meghozatala is és a jegyzőkönyvek a mellékletekkel együtt megküldésre kerülnek.

Fontos, hogy az egész folyamat nyomon követhető legyen, onnantól elkezdve, hogy az a megfelelő formában a képviselő testület elé lett terjesztve, arról a testület határoz, majd a határozatában foglaltakat a felelős megvalósítja és az arról szóló beszámolót a testület elfogadja. A „rész cselekményekért” nem adnak pontot, hanem az egész folyamat és annak megfelelő dokumentálása kerül pontozásra. Ezért is lényeges, hogy a határozatoknak legyen utóéletük és az nyomon követhető legyen, a beszámoló elfogadásakor pontosan meg legyen jelölve, hogy az milyen korábbi határozathoz kapcsolódik.

További gyakorlati tudnivalók:

 • Működési támogatás csak a működtetésre használható fel.
 • Jegyzőkönyveket az ülést követő 15 napon belül kell feltölteni, ahol ezt a jegyző végzi, ott is lehetőség van a feltöltések ellenőrzésére.
 • A támogatások felhasználásáról szóló számla a tárgyév január 01-től kerülhet kiállításra a támogatói okiratban meghatározott határidővel bezárólag.
 • Ha az adott esemény megrendezésére nem használnak fel közpénzt, akkor a saját erőt jelölni kell.
 • A felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket és egyéb okiratokat a beszámoló benyújtásra rendelkezésre álló határidőtől kezdődően nyolc évig meg kell őrizni.
 • A támogatási összeget elkülönítetten kell kezelni és arról elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetni.
 • Közös szervezésű eseményért nem adnak maximális pontot.
 • Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, azt az elszámolási határidőt követő 15 napon belül kell visszafizetni a támogató részére az okiratszám és az ÁHT azonosító megjelölésével.

Kattintson ide a Budapest Főváros XVII. kerület Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat honlapjához egy link, amelyen példaértékű jegyzőkönyvek találhatók.